bron Pobawimy się i podrapiemy kotka za uchem
kochamy wszystkie takie jakie są! Koty to nasza Pasja!
facebook_ekotel instagram_kototel
(Також розмовляємо Українською + на Бeлopyccком)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

określa warunki korzystania z usług, w tym przyjęcia, pobytu i opuszczenia przez zwierzę ośrodka

WARUNKI POBYTU
  1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się, iż Powierzający to właściciel kota lub osoba pozostawiająca zwierzę w Kototel lub osoba upoważniona przez właściciela.
  2. Pobyt zwierzęcia w Kototel wiąże się z podpisaniem przez Powierzającego Umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę („Umowa”), najpóźniej w dniu przywozu kota do ośrodka.
  3. Dla wspólnego dobra zwierząt, Powierzający zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu, jeśli chce, by jego pupil skorzystał z możliwości pobytu w Kototel.
  4. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad powierzonym zwierzęciem Powierzający proszony będzie o wypełnienie ankiety m.in. odnośnie stanu zdrowia zwierzęcia, usposobienia kota, preferowanych zabaw i aktywności, rodzaju stosowanego żwirku, częstotliwości karmienia oraz rodzaju stosowanej karmy.
  5. W celu prawidłowej realizacji umowy Powierzający pozostawi w Kototel swój numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej.
WARUNKI PRZYJĘCIA
  1. Do Kototel przyjmujemy koty wykastrowane, zdrowe, w ogólnej dobrej kondycji, posiadające książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami na choroby zakaźne lub zaświadczenie od pro­wa­dzącego lekarza weterynarii o stanie zdrowia i szczepieniach, odrobaczone, odpchlone, nieagre­sywne w stosunku do ludzi oraz opcjonalnie z przyciętymi pazurkami, a także dodatkowo zabez­pieczone przeciwko pasożytom zewnętrznym, w przypadku kotów wychodzących. Szcze­pienia powinny zostać wykonane najpóźniej na 2 tygodnie przez dostar­czeniem kota do Kototel. Wymagane będzie złożenie w Umowie oświadczenia Powie­rzającego lub dostarczenie zaś­wiad­czenia lekarza, iż kot jest zdrowy i został przed przyjęciem do Kototel odrobaczony i odpchlony.
  2. Do Kototel przyjmujemy i wydajemy koty wyłącznie w kontenerku.
  3. Kototel dopuszcza możliwość przyjęcia kota w trakcie leczenia lub suplementacji po uprzednim podaniu przez Powierzającego w Ankiecie dokładnych instrukcji co do przyjmowania leków oraz pozostawienia odpowiedniej ilości specyfików i ustaleniu z KototelEM opłaty za podawanie leków. Ponadto Powierzający obowiązany będzie, dla dobra zwierzęcia, do pozostawienia w Kototel telefonu kontaktowego do weterynarza prowadzącego kota.
ODMOWA PRZYJĘCIA
  1. Kototel zastrzega możliwość odmowy przyjęcia kota do ośrodka z powodu braku miejsc, na okres krótszy niż 3 doby a także bez podania przyczyny, a w szczególności w sytuacji, kiedy kot okaże się cierpieć na choroby zakaźne, kiedy kot jest w złej kondycji np. bardzo osłabiony, jeśli w ocenie Kototel pobyt w ob­cym miejscu może być dla niego zbyt dużym stresem, jeśli kot nie ma aktualnych szczepień itp.
ODBIÓR I PRZYWÓZ KOTÓW
  1. Odbiór i przywóz kotów jest możliwy 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych (m.in. Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, majówka, Wszystkich Świętych) w następujących godzinach: pon-niedziela od 10.00 do 19.00 po up­rzed­nim ustaleniu dokładnej godziny. Doba hotelowa w Kototel jest elastyczna i trwa od dnia przyjęcia kota, niezależnie od godziny przyjęcia kota, do ostatniego dnia pobytu kota do godziny 19:00. W wyjąt­kowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu Kototel dopuszcza odbiór i przywóz kotów w godzinach innych niż wymienione powyżej.
  2. Transport kota do i z Kototel Powierzający zapewnia we własnym zakresie. Na podstawie indywidualnych ustaleń, transport ów może zostać wykonany przez Kototel za dodatkową opłatą doliczaną do ceny pobytu kota w Kototel. 
OPŁATY
  1. Cena jednej doby pobytu kota w Kototel podana jest w na stronie internetowej Kototel w za­kład­ce
  2. Powierzający składa internetowo rezerwację pobytu, korzystając z formu­larza dostępnego na stronie Kototel, wskazując planowane terminy przywozu i odbioru oraz liczbę powierzanych kotów. Kototel potwierdza rezerwację po otrzymaniu wpłaty w wysokości 10% ustalonej ceny za pobyt kota i zamówione usługi. Wpłata może być dokonana w KO­TELU lub przelewem na wskazane konto bankowe. Jedynie potwierdzona przez Kototel rezerwacja jest wiążąca.
  3. W przypadku odwołania rezerwacji przez Powierzającego najpóźniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu w Kototel, cała wpłacona uprzednio opłata podlega zwrotowi. W pozo­stałych przypadkach, już po potwierdzeniu rezerwacji przez Kototel, w szczególności w sezonie wysokim, wpłaty nie podlegają zwrotowi, chyba że Kototel i Powierzający dokonają innych indywidualnych ustaleń.  
  4. Druga część opłaty za pobyt zwierzęcia w Kototel w wysokości 90% ustalonej ceny wraz z opłatą za zamówione usługi dodatkowe pobierana jest w dniu przyjęcia kota do Kototel.
  5. W przypadku przedłużenia pobytu kota w Kototel, w dniu odbioru zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 100% ceny przedłużonego pobytu. Kototel zastrzega sobie prawo do odmowy wydania kota w przypadku braku zapłaty całości ceny przy odbiorze kota.
  6. Pobyt zwierzęcia w Kototel może zostać przedłużony jedynie za zgodą Kototel oraz po po­now­nym podpisaniu umowy lub przynajmniej wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu drogą elektro­niczną pomiędzy Powierzającym a KototelEM.
  7. Skrócenie pobytu kota w Kototel już po podpisaniu umowy nie skutkuje obniżeniem wcześniej ustalonych opłat.
  8. W przypadku rezerwacji pobytu na mniej niż 4 doby, Kototel naliczy dodatkową opłatę określoną w cenniku za pokój na dobę.
  9. W przypadku odwołania rezerwacji przez Kototel całość wpłaconych uprzednio kwot podlega zwrotowi. 
UDOGODNIENIA 
  1. Kototel zapewnia w cenie pobytu:
   • całodobową kompleksową opiekę dla kota, zabawę, głaskanie, przytulanie wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi jak czesanie, obcinanie pazurków, czyszczenie oczu, uszu, w uzasadnionych przypadkach kąpiel itp. ustalanymi indywidualnie z Powierzającym,
   • indywidualne w pełni wyposażone, przestrzenne i wygodne pokoje o powierzchni ok. 4 mkw z do­stępem do zabezpieczonego okna lub tarasu, posiadające półki i drabinki, wygodne legowiska, miski, kuwetę, drapak i zabawki, dostęp do świeżej wody,
   • żwirek dla kota wg rodzaju wskazanego przez Powierzającego w Ankiecie w cenie pokoju,
   • sprzątanie pokoju, czyszczenie kuwety, codzienne uzupełnianie żwirku,
   • rutynę dnia możliwie najbardziej dopasowaną do przyzwyczajeń kota – zgodnie z informa­cjami udzielonymi w Ankiecie przez Powierzającego,
   • brak bezpośredniej styczności z innymi gośćmi hotelo­wymi, z uwagi na bezpieczeństwo kotów, chyba, że koty wykażą pozytywne zainteresowanie i taki kontakt będzie dla nich bezpieczny i korzystny,
   • dezynfekcję pokoju i wyposażenia przed każdorazowym przyjęciem nowego gościa.
  2. Powierzający dostarcza własną karmę w ilości ade­kwat­nej do długości pobytu kota i indywidualnego zapotrzebowania zwierzęcia. Wszelkie pozostałości karmy zostają zwrócone Powierzającemu w dniu oddania kota. W przypadku dostar­czenia do Kototel niedostatecznej ilości karmy, Kototel w miarę możliwości zapewni brakujące ilości na koszt Powierzającego.
  3. W pokoju może przebywać wyłącznie jeden kot, jednakże za zgodą Powierzającego dopuszczalne jest umieszczenie w jednym pokoju maksymalnie dwóch kotów pochodzących wyłącznie od tego samego Powierzającego pod warunkiem, że koty te wzajemnie się tolerują. W przypadku kiedy Powierzający będzie chciał pozostawić w Kototel trzy lub więcej kotów, obowiązany będzie do uiszczenia dodatkowej opłaty za wynajem drugiego i każdego kolejnego pokoju zgodnie z cenami zamieszczonym na stronie internetowej Kototel w zakładce. Kototel postara się dobrać dla zwierząt pokoje sąsiadujące i połączone ze sobą tak, aby umożliwić kotom wspólny kontakt.
ZABAWKI I INNE PRZEDMIOTY
  1. Mile widziane będzie dostarczenie przez Powierzającego ulubionych zabawek kota, posłania, bądź też innych akcesoriów. Kototel zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby akcesoria do­star­czone przez Powierzającego pozostały w dobrym stanie, jednakże należy pamiętać, iż nie bierzemy odpowiedzialności za rzeczy kota pozostawione w Kototel.
ZDROWIE
  1. Kototel nie odpowiada za choroby powstałe w wyniku braku szczepień lub nierzetelnej infor­macji podanej przez Powierzającego w Ankiecie.
  2. Kototel zobowiązuje się do stosowania odpowiednich środków ostrożności, ustalonych wcześniej z Po­wierzającym i dołożenia wszelkich starań, by podczas pobytu każde zwierzę było zdrowe i bez­­pieczne, jednak Powierzający powinien być świadomy zagrożeń i zaakceptować, że:
   • zwierzęta, w szczególności w trakcie zabaw, mogą ulec zranieniom czy urazom,
   • silny stres zwierzęcia związany z nową sytuacją, może przyczynić się do zachorowania zwie­rzęcia lub pogorszenia jego dotychczasowego stanu zdrowia.

   Powierzający nie będzie wnosić pretensji związanych z tego typu ww. urazami i chorobami.

  3. W razie konieczności objęcia zwierzęcia podczas pobytu w Kototel, nieprzewidzianą w chwili podpisania umowy, opieką weterynaryjną – tj. m.in. w przypadku urazu, zranienia, pogorszenia stanu zdrowia lub zachorowania, zapewniamy opiekę w __________________________ dla Kotów w Krakowie (lek. wet. _______________________) lub gabinecie wskazanym przez Powierzającego w An­kie­cie, a także ewentualnie innym, w zależności od zaistniałych okoliczności. Koszty wizyty oraz zapewnienia przez Kototel transportu zwierzęcia do lecznicy podane są w zakładce, zamiesz­czonej na stronie internetowej Kototel, a koszty te ponosi Powierzający.
  4. Powierzający wyraża zgodę na zastosowanie przez Kototel w uzasadnionym przypadku dla dobra zwierzęcia: odrobaczenia, odpchlenia i innych drobnych zabiegów profilaktycznych i zapobiegawczych, w tym poda­nia suplementów podnoszących odporność, wykonanych po uprzednim powia­domieniu przez Kototel o konieczności ich zastosowania. Jednocześnie Powierzający zobowiązuje się do pokrycia kosztów zastosowanych zabiegów w całości.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Powierzającego jest Kototel _____________________________
 2. Dane osobowe Powierzającego mogą być wykorzystywane w celu realizacji Umowy, jak również wywiązywania się z już zawartych umów na usługi oferowane przez Kototel.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe Powierzającego mogą być udostępniane podmiotom współpracującym (np. weterynarz) w zakresie niezbędnym do realizacji celów, wynikających z zawartej Umowy.
 5. W przypadku danych osobowych Powierzającego, przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania Umowy, której Powierzający jest stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Powierzający ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także może zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie. W ce­lu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt mailowy lub korespondencyjny na adres siedziby Kototel.
 7. Powierzający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Natomiast, nie podanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania Umowy.
PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   1. sesyjne
   2. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Kopiowanie w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu tj. Kototel – jest zabronione. Całość treści prezentowanej na stronie jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.)